Ubezpieczenia osobowe

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

ABC ubezpieczeń turystycznych

Ubezpieczenie turystyczne to najlepszy sposób na spokojne spędzenie wolnego czasu. Zapewnienie bezpieczeństwa sobie i swoim najbliższym podczas wszelkiego rodzaju wyjazdów powinno być sprawą priorytetową. Warto zatem dowiedzieć się o tego typu ubezpieczeniach nieco więcej, aby przekonać się o ich zaletach i móc wybrać ofertę jak najlepiej dopasowaną do własnych potrzeb.

Dlaczego ubezpieczenia turystyczne są niezbędne?

Wyjeżdżając w podróż, będąc daleko od rodzinnego domu - "na odległych krańcach świata" - poczucie bezpieczeństwa jest nam szczególnie potrzebne. Wszak wyjazd zagraniczny wiąże się z pobytem w warunkach pogodowych, prawnych, społecznych i ekonomicznych odmiennych niż te, do jakich jesteśmy (w tym nasz organizm) na co dzień przyzwyczajeni.

Jedynie z dodatkowym dobrowolnym ubezpieczeniem turystycznym można wyruszyć bez obaw na wymarzony i zasłużony wypoczynek czy też w podróż służbową!

Należy pamiętać, że wypadki zdarzają się praktycznie wszędzie: na ulicy, w samochodzie, samolocie, na plaży, na stoku narciarskim i w każdym innym miejscu, w którym możemy się znaleĽć. Również choroba może nas zaatakować w najmniej oczekiwanym momencie. Nawet niewielka porada lekarska jest w stanie mocno uszczuplić nasz portfel. Konsultacja medyczna lub hospitalizacja w obcym państwie może, w szczególnym wypadku, doprowadzić nas do bankructwa!

Czy osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia - wyruszając do jednego z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, - wystarczy, że zaopatrzy się jedynie w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia?

Niestety, opieka gwarantowana EKUZ jest niejednokrotnie niewystarczalna. Na podstawie EKUZ przysługują jedynie świadczenia zdrowotne w zakresie doraĽnej, koniecznej opieki, jakiej nie można wykonać po transporcie do Polski.

Ponadto do uzyskania zwrotu kosztów za leki wykupione za granicą Narodowy Fundusz Zdrowia życzy sobie: oryginały wszystkich rachunków, oryginały recept wystawionych przez lekarza, dowodów zapłaty i metki z ceną z opakowań lekarstw. Akceptowane są także ich kopie. Czy w obliczu nagłego zachorowania albo nieszczęśliwego wypadku będziemy pamiętać o tak błahych sprawach, jak zachowanie paragonu z apteki? Wątpliwe!

Oto rada samego Narodowego Funduszu Zdrowia: "Ponieważ EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski i opłat za świadczenia zdrowotne, obowiązujących w większości państw, aby uniknąć obciążenia tymi kosztami wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia". (Ľródło: Narodowego Funduszu Zdrowia)

Co należy wziąć pod uwagę wybierając ubezpieczenie turystyczne?

Podstawową zasadą jest wybór odpowiedniej sumy ubezpieczenia i właściwego zakresu udzielanej przez zakład ubezpieczeń ochrony.

Przy wyjazdach do krajów Europy i basenu Morza ¦ródziemnego minimalną sensowną sumą ubezpieczenia jest 20000 ÷ 25000 EURO. Dzięki temu będzie nas stać na kilkudniowy pobyt w szpitalu bez strachu, że suma ubezpieczenia zbyt szybko się wyczerpie i dalsze opłaty będzie trzeba uiścić z własnej kieszeni!

Nie warto też zbytnio ograniczać zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Oby nigdy nie okazało się, że wykupiona przez nas polisa nie obejmuje właśnie tego co nam się przydarzyło, a z czego zrezygnowaliśmy wykupując ubezpieczenie turystyczne!

IdĽ do góry strony

Zakres oferty ubezpieczeń turystycznych

 1. Ubezpieczenie kosztów leczenia;
 2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;
 3. Ubezpieczenie usług typu assistance;
 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na osobie i na rzeczy;
 5. Ubezpieczenie bagażu podróżnego;
 6. Ubezpieczenie sprzętu sportowego;
 7. Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub też wcześniejszego z niej powrotu, odwołania noclegów, anulowania biletu podróżnego;
 8. Ubezpieczenie ryzyk dodatkowych, które mogą zostać włączone do ubezpieczenia.
Ubezpieczenie kosztów leczenia


Ubezpieczenie kosztów leczenia
Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą zabezpiecza przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z leczeniem szpitalnym i ambulatoryjnym. A trzeba pamiętać koszt leczenia za granicą jest bardzo wysoki, może wynieść od kilkuset do kilku tysięcy EURO lub dolarów! Toteż wyjazd zagraniczny bez takiego ubezpieczenia to ryzyko utraty majątku własnego lub popadnięcie w wieloletnie długi!

Każdemu może się zdarzyć choroba lub nieszczęśliwy wypadek podczas pobytu za granicą!

Przedmiotem ubezpieczenia jest pokrycie niezbędnych z medycznego punktu widzenia kosztów leczenia ubezpieczonej osoby w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w czasie pobytu poza granicami Polski w okresie ważności umowy ubezpieczenia.

Zapewnia ono pokrycie ze strony zakładu ubezpieczeń kosztów obejmujących:

 • pobyt w placówce służby zdrowia;
 • zabiegi ambulatoryjne i operacyjne;
 • specjalistyczne badania zlecone przez lekarza;
 • transport między szpitalami zlecony przez lekarza prowadzącego;
 • wizyty lekarskie;
 • dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego;
 • zwrot wydatków poniesionych na leki i środki opatrunkowe;

Suma ubezpieczenia waha się najczęściej od 10 tysięcy euro do 25 tysięcy euro w zależności od firmy ubezpieczeniowej, wariantu ubezpieczenia oraz strefy do której się udajesz. Generalnie przyjęta jest zasada - im dalej wyjeżdżasz, tym towarzystwa proponują wyższa sumę ubezpieczenia. Jednak najczęstszym podziałem jest podział na Europę (bywa, że do tej grupy włączane są kraje basenu Morza ¦ródziemnego), USA, Kanadę, Australię i Japonię oraz resztę świata.

Składka ubezpieczenia zależna jest od:

 • sumy ubezpieczenia;
 • zakresu ochrony;
 • strefy geograficznej do której się udajesz;
 • okresu, na jaki zawarto ubezpieczenie;
 • formy płatności;

Wyłączenia od umowy

Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU), określają w których przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności. Nie otrzymasz zwrotu poniesionych kosztów za: leczenie nie wynikające z nagłego zachorowania, za leczenie chorób istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej, za badania kontrolne, szczepienia profilaktyczne, za korzystanie w szpitalu z usług wyższych niż standardowych (radio, telewizja), za leczenie i opiekę związaną z ciążą, sztuczne zapłodnienie, choroby psychiczne, nerwice, epilepsję, choroby przenoszone droga płciową oraz wynikających z zakażenia wirusem HIV, za koszty leczenia spowodowane epidemią, katastrofami, skażeniem jądrowym, działaniami wojennymi, aktami terroryzmu, zdarzenia spowodowane w stanie nietrzeĽwości, po zażyciu leków, narkotyków, lub innych środków odurzających itp. Niektóre towarzystwa nie pokrywają drobnych wydatków za lekarstwa, czy leczenie np. do wysokości 100 euro.

Uważaj! Firma ubezpieczeniowa zwraca pieniądze tylko za badania na które skierował lekarz (pod warunkiem, że tym lekarzem nie jesteś Ty lub Twój współmałżonek). Pamiętaj więc, aby zachować oryginały faktur, gdyż tylko one stanowią podstawę do zwrotu poniesionych kosztów. Na dostarczenie ich do towarzystwa ubezpieczeniowego masz najczęściej 7 dni od czasu powrotu.

Pamiętaj!

Jeśli udasz się za granicę bez polisy "kosztów leczenia", szpital może odmówić Ci usług medycznych.

Wniosek: komercyjne ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą niezależnie od miejsca podróży nadal jest koniecznym elementem każdego wyjazdu!

IdĽ do spisu treści | IdĽ do góry strony
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadkówWypadki zdarzają się wszędzie, niestety także podczas pobytu za granicą!

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków podczas wyjazdu w kraju oraz zagranicą gwarantuje ochronę ubezpieczeniową na wypadek utraty zdrowia lub śmierci. Nieszczęśliwy wypadek rozumiany jest jako nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego osoba ubezpieczona doznała wbrew swojej woli trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci osoby ubezpieczonej.

Zapewnia ono wypłatę przez zakład ubezpieczeń świadczeń obejmujących:

  śmierć Ubezpieczonego;
 • stały uszczerbek na zdrowiu;
 • refundację niezbędnych wydatków poniesionych na przejazd do wskazanych lekarzy oraz kosztów zleconych przez nich badań lekarskich;
 • pokrycie kosztów nabycia protez i środków pomocniczych;

Zakres ochrony ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ryzyka dodatkowe, które mogą zostać włączone do ubezpieczenia:

 • praca zarobkowa;
 • działania wojenne i akty terroru;
 • wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu;
 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka;
 • pokrycie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, dziennego świadczenia szpitalnego, zasiłku dziennego z tytułu niezdolności do pracy czy pokrycie kosztów rehabilitacji;
 • Dodatkowo mamy możliwość wykupienia ochrony ubezpieczeniowej na wypadek zakażenia się niebezpiecznymi chorobami w przypadku, gdy wybieramy się w podróż do krajów tropikalnych;

Suma ubezpieczenia waha się (w zależności od firmy ubezpieczeniowej, wariantu ubezpieczenia oraz strefy do której się udajesz) od 3 tysięcy złotych do 30 tysięcy dolarów. Generalnie przyjęta jest zasada - im dalej wyjeżdżasz, tym towarzystwa proponują Ci wyższą sumę ubezpieczenia. Jednak najczęściej towarzystwa stosują podział na Europę (bywa, że do tej grupy włączane są kraje basenu morza śródziemnego), USA, Kanadę, Australię i Japonię oraz resztę świata.

Składka ubezpieczenia zależna jest od:

 • sumy ubezpieczenia;
 • zakresu ochrony;
 • strefy geograficznej do której się udajesz;
 • okresu, na jaki zawarto ubezpieczenie;
 • formy płatności;

Wypłata świadczenia

¦wiadczenie za następstwa nieszczęśliwych wypadków zależy od procentowego uszczerbku na zdrowiu. Procent ten określa komisja lekarska powołana przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Bazuje ona na tabelach norm procentowych, w których jest określony minimalny i maksymalny procent, jaki można przyznać za dane nieszczęśliwe zdarzenie. Najwięcej - czyli 100% sumy ubezpieczenia (SU) przysługuje za np. całkowitą utratę wzroku. Jednak za utratę wzroku w jednym oku otrzymamy tylko 30-35% SU. Za utratę słuchu możemy się spodziewać wypłaty w wysokości ok. 60-65%, za utratę obu kończyn ok. 90%, utratę stopy - 30%, palca - 5%. Wypłata świadczenia w wypadku śmierci ubezpieczonego z reguły wynosi 50% SU. Można oczywiście za dodatkową składką podwyższyć tę kwotę do 100% SU. W tym przypadku świadczenie wypłacane jest osobie lub osobom wskazanym przez Ciebie, czyli uposażonym.

Wyłączenia od umowy

Towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty świadczenia, gdy:

- wypadek miał miejsce po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

- wypadek zaistniał w skutek popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa lub samobójstwa,

- wypadek miał miejsce na skutek występowania wszelkich chorób, w tym chorób psychicznych, przewlekłych lub zawodowych.

Uważaj! W ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdziesz wyłączenia od umowy z których dowiesz się, kiedy firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe z reguły nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowanych: pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych leków lub narkotyków, usiłowaniem popełnienia przestępstwa lub samobójstwa, zamieszkami lub podczas konfliktu zbrojnego, wyczynowym uprawianiem sport, zaburzeniami psychicznymi lub napadami epileptycznymi, chorobami zawodowymi, zawałem serca i udarem mózgu itp.

IdĽ do spisu treści | IdĽ do góry strony

Czynniki niezbędne przy wyborze ubezpieczenia turystycznego

IdĽ do góry strony

Korzyści z wykupienia ubezpieczenia turystycznego

IdĽ do góry strony

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

ABC ubezpieczeń zdrowotnych

Ubezpieczenie zdrowotne to najlepszy sposób na łatwy i wygodny dostęp do nowoczesnych usług medycznych w kraju, a nawet za granicą.

Ze względu na coraz większe trudności związane z dostępem do niektórych świadczeń medycznych, kwestia ochrony zdrowia naszego i naszych najbliższych powinna być sprawą priorytetową. Warto zatem dowiedzieć się o tego typu ubezpieczeniach nieco więcej, aby przekonać się o ich zaletach i móc wybrać ofertę jak najlepiej dopasowaną do własnych potrzeb.

Dlaczego ubezpieczenia zdrowotne stają się niezbędne?

Biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację w publicznej służbie zdrowia ubezpieczeni coraz częściej korzystają z oferty prywatnych klinik i poradni. Niestety, wiąże się to z wysokimi opłatami za świadczone usługi. Pojawienie się na nowych produktów z grupy ubezpieczeń zdrowotnych jest odpowiedzią zakładów ubezpieczeń na zapotrzebowanie społeczne w tej dziedzinie.

Obecnie istnieje już możliwość wykupienia ubezpieczenia, które pozwoli zrekompensować koszty związane z leczeniem.

Ubezpieczenie zdrowotne jest stosunkowo nowym produktem na rynku polskim, ale coraz bardziej popularnym. Jest uzupełnieniem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie ambulatoryjnych i szpitalnych świadczeń medycznych.

Oferuje pokrycie kosztów opieki medycznej albo zorganizowanie systemu świadczenia takiego typu pomocy w zamian za składkę ubezpieczeniową.

Gwarantuje nielimitowany dostęp do lekarzy wszystkich specjalności i nieograniczoną liczbę badań zlecanych przez lekarzy. Zapewnia pierwszą pomoc w razie nagłych zachorowań lub wypadków na miejscu zdarzenia. Zapewnia całodobową ochronę w domu, w pracy, a także na wakacjach.

Ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje dostępność wszystkich usług medycznych w ponad-standardowych warunkach. Ubezpieczony ma możliwość wyboru placówki medycznej oraz wyboru lekarza specjalisty.

Ubezpieczenie zdrowotne staje się niezbędnym, ponieważ żadnemu państwu na świecie nie udało się stworzyć takiego systemu publicznej opieki zdrowotnej, który w całości zaspokajałby potrzeby społeczne!

Co należy wziąć pod uwagę wybierając ubezpieczenie zdrowotne?

Podstawową zasadą jest wybór odpowiedniego wariantu ubezpieczenia, czyli właściwego zakresu przysługujących usług medycznych, których koszt pokrywa zakład ubezpieczeń.

Dokonując wyboru ubezpieczenia zdrowotnego należy dokładnie wiedzieć, za co będziemy płacić składkę. Zakres świadczeń, które przysługują ubezpieczonemu w zamian za składkę, jest różny w zależności od zakładu ubezpieczeń, partnera medycznego oraz wariantu ubezpieczenia, jaki wybierzemy.

Zwykle istnieje możliwość wyboru zakresu świadczeń podstawowych, rozszerzonych (za zwiększoną opłatą) oraz kompleksowych, które obejmują pełną opiekę medyczną.

Ubezpieczenie może mieć charakter indywidualny jak i grupowy.

Można wybrać wariant rodzinny obejmujący ochroną współmałżonka i dzieci.

Nie warto też zbytnio ograniczać zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Oby nigdy nie okazało się, że wykupiona przez nas polisa nie obejmuje właśnie tego co nam się przydarzyło, a z czego zrezygnowaliśmy wykupując ubezpieczenie zdrowotne!

Zakres oferty ubezpieczeń zdrowotnych

 1. Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia;
 2. Konsultacje lekarzy różnych specjalności;
 3. Prowadzenie ciąży / opieka w okresie przedporodowym;
 4. Specjalistyczne zabiegi ambulatoryjne;
 5. Badania diagnostyczne;
 6. Chirurgia jednego dnia;
 7. ¦wiadczenie operacyjne;
 8. Szczepienia;
 9. Stomatologia (profilaktyka, estetyka dentystyczna, leczenie zachowawcze, zabiegi chirurgiczne, ortodoncja, protetyka, implanty);
 10. Lekarskie wizyty domowe (nielimitowane);
 11. Zabiegi pielęgniarskie;
 12. Koszty leków;
 13. ¦rodki pomocnicze (np. wózki inwalidzkie, protezy, laski, ortezy);
 14. Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą;
 15. Rehabilitacja (np. krioterapia, światłoterapia, laseroterapia);
 16. Psychoterapia;
 17. Medycyna pracy.

Czynniki niezbędne przy wyborze ubezpieczenia zdrowotnego

Decyzja o wykupieniu ubezpieczenia zdrowotnego powinna być przemyślana. Należy dokładnie przeanalizować swoje potrzeby w kwestii opieki medycznej, biorąc pod uwagę takie czynniki jak: aktualny stan zdrowia, wiek, wykonywany zawód ... Warto zastanowić się nad formą ubezpieczenia (indywidualną lub rodzinną).

Korzyści z wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego

Ubezpieczenie zdrowotne pozwala rozłożyć równomiernie w czasie koszty finansowania usług medycznych. Zapewnia gwarancję leczenia na bardzo wysokim poziomie - zawsze czekają na Ciebie i Twoją rodzinę: wysokiej klasy specjaliści, najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny, profesjonalne laboratoria i uśmiech w recepcji.

Ubezpieczenie zdrowotne daje także poczucie bezpieczeństwa - w każdej chwili osoba posiadająca polisę może liczyć na szybką i fachową pomoc. Pozwala zaoszczędzić czas i chroni przed niepotrzebnym stresem!

Ubezpieczony ma teraz szansę zadbać o swoje zdrowie w możliwie najlepszy dostępny sposób!

Większość z nas, pragnąc przyspieszyć wykonanie badania czy zabiegu medycznego gotowa jest – jeżeli mamy takie możliwości – ponieść dodatkowe koszty pieniężne w postaci nieformalnych przepływów pieniężnych do personelu służby zdrowia. Taki jednorazowy wydatek stanowi często znaczne obciążenie domowego budżetu. Zastąpienie go regularną i o wiele niższą składką ubezpieczeniową może stanowić atrakcyjne wyjście dla wielu rodzin, a przede wszystkim przyczyni się do wyeliminowania patologicznych zjawisk w służbie zdrowia.

A zatem, chcąc korzystać z kompleksowej opieki medycznej, nielimitowanego dostępu do lekarzy specjalistów, dostępu do najnowszych technologii w ochronie zdrowia, nieograniczonej liczby badań i konsultacji, wizyt w przychodniach bez oczekiwania i kolejki, a to wszystko w estetycznych wnętrzach i z miłą obsługą - już dziś trzeba pomyśleć o dobrze dopasowanym ubezpieczeniu zdrowotnym!

Konsultanci AMMEX służą w tej dziedzinie swoją wiedzą i doświadczeniem !!!

Dlaczego o ubezpieczeniu zdrowotnym powinien pomyśleć pracodawca?

Sukces najlepszych firm w dużej mierze zależy od zatrudnionych specjalistów, którzy generują zyski swojego pracodawcy. Dlatego nieodzownym elementem dzisiejszych pracodawców jest innowacyjny, odpowiadający potrzebom pracowników system motywacyjny, który pozwoli w pełni wykorzystać potencjał zatrudnianych osób.

Obserwując obecną sytuację na rynku pracy, m.in. deficyt fachowców w znaczącej ilości dziedzin, musimy szczególnie zadbać o swoich, posiadanych już pracowników. Pensja coraz częściej nie stanowi już dla nich odpowiedniego, w pełni satysfakcjonującego wynagrodzenia za osiągane wyniki. Każdy pracownik przekazując firmie swoje kwalifikacje, doświadczenie, angażując się w realizowane, powierzane zadania, oczekuje odpowiedniej gratyfikacji – nie tylko zasilenia konta bankowego!

Konieczną staje się dodatkowa forma wynagrodzenia, swoiste wyróżnienie, które sprawi, że codzienna praca poparta wyśmienitymi wynikami nabierze prestiżowego charakteru, a w dalszej perspektywie: zwiększy efektywność pracownika i zmobilizuje jego współpracowników. Odpowiednio doceniony podwładny będąc zadowolonym z warunków współpracy z firmą, nie będzie rozglądał się za lepszą posadą, a skupi się na swoim celu: pracy.

Mechanizm ten działa też w drugą stronę: inwestując w podwładnych, firmy rozbudowują swój potencjał. Chcąc nagrodzić najlepszych za ponadprzeciętne wyniki, pracodawca przekazuje jednocześnie pozostałym pracownikom komunikat: „osiągaj wyniki, a opłaci się to nie tylko firmie”. Dopinguje pracowników do doskonalenia stopnia realizacji wyznaczonych planów. Motywując, pracodawca pracuje zarówno na wynik samej firmy, ale także na satysfakcję pracownika.

Pozapłacowe formy wynagrodzenia, to jeden z podstawowych elementów innowacyjnych systemów motywacyjnych. Może nią być właśnie ubezpieczenie zdrowotne!

Zakłady ubezpieczeń umożliwiają dostosowanie swojej oferty ubezpieczeń zdrowotnych do klientów korporacyjnych na warunkach odpowiadającym ich potrzebom.

IdĽ do góry strony
Oferta

Ammex Ubezpieczenia
20-358 Lublin, ul. Krasickiego 59

Kontakt Ammex

tel. (0-81) 745-50-64
kom. 0 502-458-980
tel./fax (0-81) 743-87-47
ammex@lublin.home.pl

Mapka dojazdowa

Poleć stronę Znajomym

Chcesz być powiadamiany o nowych ofertach? Zapisz się do Newslettera.

Projekt i wykonanie 2007 LabSQL.pl